วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในคาราเต้

การนับ
 1. いち อิจิ
 2. に นิ
 3. さん ซัน
 4. し / よん ชิ/ย่ง
 5. ご โกะ
 6. ろく โรคุ
 7. しち / なな ชิจิ/นานะ
 8. はち ฮาจิ
 9. きゅう / く คยู/คุ
 10. じゅう จยู

ท่ายืน-STANCES: (DACHI)

 • HAISOKU DACHI = FEET TOGETHER
 • MUSUBI DACHI = V STANCE
 • HEIKO DACHI = PARALLEL STANCE
 • SEISA DACHI = MEDITATION STANCE
 • TEIJI DACHI = T-STANCE
 • RENOJI DACHI = LONG AND WIDE T-STANCE
 • HACHIJI DACHI = OPEN LEGS STANCE (WIDE FEET STANCE)
 • SOTO ACHI DACHI = STEPPING IN STANCE
ดูเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: